Basisgegevens

 

Naam: Stichting The Floris

RSIN: 859641946

Aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling

Adres: Sumatrakade 615, 1019 PS Amsterdam

E-mail: info@thefloris.nl

KvK Amsterdam: 73725439

IBAN: NL81RABO 0351 2455 88


Doelstelling

De stichting heeft ten doel om de democratische rechtsstaat te bevorderen door het inhoudelijke debat over fiscaliteit en de functie daarvan in de samenleving op een gefundeerde, genuanceerde en begrijpelijke wijze te voeren.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

a.   Het initiëren, realiseren en instandhouden van het webplatform The Floris (www.thefloris.nl);

b.   Het publiceren of doen publiceren van (e)zines;

c.   Het geven van cursussen, trainingen, lezingen en opleidingen;

d.   Het financieren van (gerechtelijke) proceures;

e.   Het werven van fondsen;


The Floris is een ANBI

De stichting beoogt niet het maken van winst en is werkzaam als algemeen nut beogende instelling in de zin van artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Stichting The Floris is door de Belastingdienst derhalve aangemerkt als ANBI.


Beknopt beleidsplan '21-'24

Stichting The Floris is ontstaan uit de noodzaak voor het leveren van een constructieve bijdrage aan het fiscale debat dat in de maatschappij wordt gevoerd. Momenteel wordt dit publieke debat in media en politiek gedomineerd door deelnemers met onvoldoende integriteit en/of deskundigheid over de fiscaliteit gevoed door een evenzo onvoldoende integraal-deskundige media. Hierdoor dreigt er een gevaar met betrekking tot ongefundeerde opinievorming over deze onderwerpen, die tot de kern van de samenleving behoren. Het fiscale systeem is ingewikkeld en daardoor niet altijd even makkelijk te begrijpen voor een ieder; terwijl de fiscaliteit elke belastingplichtige op een bepaalde manier raakt. Anderzijds zijn vele deskundige fiscalisten actief in het schrijven over actuele en of meer conceptuele onderwerpen aangaande de fiscaliteit, maar deze worden uitsluitend gepubliceerd in tijdschriften die voor professionele fiscalisten toegankelijk zijn (en achter een forse paywall). Tussen de samenleving enerzijds en de fiscale beroepsgroep ontstaat dan ook een groeiende kloof van onbegrip en onbehagen, die de rechtsstaat en de cohesie in de samenleving bedreigt. 

 

Er bestaat dan ook een behoefte om die kloof te dichten, waarbij op een integere wijze een scherp én begrijpelijk debat wordt gevoerd over de fiscaliteit, zonder vooringenomen en daarmee polariserende meningen, zodat er een gelijker en meer evenwichtig speelveld ontstaat waarbij de nuance en gerechtvaardigde belangen van belastingplichtigen en de samenleving tot hun recht komen. De bijdrage aan dit debat zal worden geleverd door de scribenten van The Floris, deskundig op allerlei velden binnen de fiscaliteit.

De artikelen van deze scribenten gepubliceerd op het web portal zullen beschikbaar zijn voor het brede publiek zodat zij op deze manier worden voorzien in hun behoefte aan informatie over de fiscaliteit in een heldere, begrijpelijke en genuanceerde taal. Op indirecte wijze wordt op die manier ook de media voorzien van commentaar op actuele onderwerpen of juist meer conceptueler onderwerpen. Deze vaandels van The Floris zullen zorgen voor de mogelijkheid van een betere opinievorming en tevens voor meer nuance in de toon van het debat.

 

Het doel van The Floris is dan ook als volgt geformuleerd:

 

“het bevorderen van de democratische rechtsstaar door het inhoudelijk debat over fiscaliteit en de functie daarvan in de samenleving op een gefundeerde, genuanceerde en begrijpelijke wijze te voeren.” 

 

The Floris tracht dit doel vooralsnog te bereiken door 

a) het initiëren, realiseren en in standhouden van het web portal genaamd The Floris waar artikelen beschikbaar zijn voor een breed publiek aangaande de fiscaliteit; 

b) het geven van cursussen, trainingen, lezingen en opleidingen; 

c) publiceren of doen publiceren van tijdschriften; 

uiteraard voorzien van fondsenwerving ten behoeve van deze doelstellingen. 

 

The Floris beoogt niet het maken van winst. 

The Floris heeft in haar aanloopfase vanaf 2019 een redactieraad gevormd en een eenvoudige website opgestart. Daarna zijn fondsen geworven om een startkapitaal te creëren en relaties aan te gaan om The Floris van start te laten gaan. Zij heeft haar ambitie verder geconceptualiseerd in samenwerking met een oprichter van de Correspondent. 

Met een initiële startsubsidie van een vermogensfonds welke in 2021 is ontvangen, beoogt The Floris nu haar eerste activiteiten te organiseren in 2022. 

 

Het is de planning dat in deze beleidsplan cylcus The Floris langzamerhand onafhankelijk wordt van fondsenwerving, maar financieel wordt gesteund door fiscalisten uit alle geledingen van de maatschappij die The Floris als een ‘clubhouse’ ervaren waar zij terecht kunnen met vragen die op het terrein liggen ‘tussen wet en norm’.  Met deze abonnementsgelden beoogt The Floris financieel duurzaam te worden om zo de algemeen nuttige activiteiten te financieren. Nadrukkelijk zal The Floris om niet ter beschikking blijven van het algemene publiek, juist nu dit haar kerndoelstelling is. 

 

Het bestuur van The Floris wordt gevormd door drie onafhankelijke bestuurders waarvan één bestuurder tevens de hoofdredacteur is: 

drs. Edwin Venema, voorzitter/algemeen hoofdredacteur: specialist op het gebied van redactievoering, journalistiek en online opinieplatforms; 

Hylke van der Meer: specialist op het gebied van publishing en media-exploitatie;

prof. dr. Lucas Meijs: hoogleraar ‘Volunteering, Civil Society and Businesses’ (Erasmus), specialist in civil initiatives.

 

The Floris heeft ook een Raad van Toezicht uit een door de raad zelf te bepalen aantal van tenminste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen. Bestuurders worden door de raad benoemd. Een bestuurder kan niet tevens deel uitmaken van de raad van toezicht. In het geval er een vacature vrijkomt voor een bestuurder, is de raad verplicht om zo spoedig mogelijk hierin te voorzien.

De Raad van Toezicht bestaat uit: 

mr. dr. Ineke Koele,  advocaat en belastingadviseur Koele Tax & Legal Perspecta (domein Private Clients en Non Profits

mr. Dick Barmentlo, fiscaal advocaat FT Advocaten (domein Rechtsbescherming)

mr. Frank Herreveld, belastingadviseur HVS Tax (domein Corporate Tax)


Financiële gegevens

Powr.io content wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op het cookiebeleid (functioneel en marketing) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Powr.io en de content te bekijken. Je kunt hierover meer lezen in de privacyverklaring van Powr.io.