EEN NIEUW WEBPORTAL VOOR EEN DESKUNDIG EN KRITISCH FISCAAL DEBAT

Wat

The Floris is een nieuw, geheel onafhankelijk webportal in wording dat wordt gevoed door deskundige professionals die namens belastingplichtigen een scherp, maar deskundig debat voeren over onze belastingen op een wijze die begrijpelijk én toegankelijk is. Niet alleen voor politici, beleidsmakers en journalisten, maar ook voor het grote publiek. 

Waarom

Onder druk van globalisering, toenemende ongelijkheid en internationale complexiteit is het debat over een rechtvaardig belastingstelsel ('just taxation') volkomen ontspoord. Het huidige fiscale debat is onnodig moraliserend en polariserend. Dat levert een gevaar op voor de opinievorming en voor onze rechtsstaat. The Floris gaat als tegenwicht volop ruimte geven aan goed onderlegde opinies: van 'Geen Stijl' naar debatstijl.

 

Wie

The Floris is een burgerinitiatief zonder enig winstoogmerk van twee, zeer betrokken spelers in het fiscaal-juridische domein die niet alleen het vak, maar ook de rechtsstatelijkheid van ons belastingdomein hoog in het vaandel hebben: mr. dr. Ineke Koele en mr. Dick Barmentlo. Zij hebben intussen een groot aantal vakgenoten, maar ook journalisten en funders, enthousiast gemaakt om een bijdrage te leveren aan The Floris.

 


Debat met een open vizier: een ridderlijke ambitie

The Floris is een stichting met een zuiver maatschappelijke doelstelling en verenigt als algemeen nut beogende instelling in haar ambities essentiële democratische krachten zoals waakzaamheid, de moed om zaken te benoemen, onderbouwde verbeteringen te formuleren en de openheid tot debat. The Floris bestrijdt ongenuanceerde standpunten die respect ontberen en onderstreept op haar beurt rechtsstatelijke en magistratelijke normen en waarden. The Floris brengt het ontspoorde debat terug tot de essentie van de problematiek, los van de identiteit van de spelers. Het effect van dit debat moet zijn dat een gelijker en evenwichtiger speelveld ontstaat en waarbij de nuance en (daarmee) de gerechtvaardigde belangen van belastingplichtigen tot hun recht komen. Voorwaar een ronduit ridderlijke ambitie.