NAAR EEN DESKUNDIG EN KRITISCH FISCAAL DEBAT

wat?

The Floris is een platform voor de beroepsgroep van fiscalisten en hun directe stakeholders en opinievormende omgeving: de professionals in de volle breedte van het fiscale domein, politici en beleidsmakers (met name bij MinFin en Belastingdienst) en journalisten. The Floris informeert, verenigt, activeert en mobiliseert met een brede inzet van middelen: online en live, door middel van pittige opinieartikelen, podcasts, video's, cursussen, Socratische debatten en consulting.

onze graal

Een onnodig moraliserend en polariserend fiscaal debat levert een gevaar op voor de opinievorming en voor onze rechtsstaat. De mate waarin de dienstbaarheid van de overheid aan de burgers herkend wordt is van groot belang. De communis opinio, zowel in ‘Den Haag’ als in het publieke discours, is dat er sprake is van een algehele representatiecrisis en het belastingstelsel is daar een gevoelig facet van. Het vertrouwen in, begrip van en steun voor het fiscale stelsel is van groot maatschappelijk belang en staat onder druk. Het is een grote verantwoordelijkheid van professionals in de fiscale sector zelf om een bijdrage te leveren aan het (herstel van) vertrouwen hierin, en naar buiten te treden met de issues die zij tot nu toe alleen ‘binnenskamers’ en ‘entre nous’ bespreken. Zij kunnen daarmee een beweging katalyseren, die gezien de systemische aard van het probleem, breed zal moeten zijn waarbij alle actoren zich betrokken (kunnen) voelen en een rol kunnen spelen in het inhoudelijke debat hierover, dat aanzetten en denkrichtingen kan opleveren en draagvlak voor een herontwerp van het stelsel. Om op een duurzame wijze invulling te geven aan het belastingdomein in deze tijd, zal een heuse dialoog gevoerd moeten worden met vertegenwoordigers van de belastingplichtigen. De legitimiteit van de wetgever en -uitvoerder in fiscale kwesties - dus het gegeven recht om over burgers te beslissen - verlangt een inhoudelijke uitwisseling van visies en belangen, zonder emotionele of louter op macht gebaseerde standpunten, waarbij de maatschappelijke wisselwerking met de democratische rechtsstaat voorop staat.

WIE?

De website van The Floris is het digitale clubhuis waarin en vanwaaruit primair een Ronde Tafel o.l.v. een ervaren redacteur en ook de leden bijdragen leveren aan het kritische fiscale debat. The Floris denkt niet vanuit middelen, maar vanuit doelen en is daarmee hybride: een contentomgeving, activistisch, denktank en vraagbaak, professioneel en toegankelijk.

The Floris is de plek en katalysator, verbinder en enabler van deze gemeenschap. Elke fiscalist loopt in zijn werk tegen problemen aan (die niet te herleiden zijn tot strikt juridische oplossingen), waar hij in de gebruikelijke fora niet mee terecht kan. The Floris is het alomvattende forum, waar bovendien het bestuur bestaat uit niet-fiscalisten die het medialandschap en de counter democracy overzien. Zij borgen de gemeenschap. 

CONCREET

Concrete voorbeelden van activiteiten die The Floris gaat ontwikkelen: 

 • een debat tussen een brede groep fiscalisten (advieswereld, rechterlijke macht, overheid en NGO’s) over ‘Nederland als belastingparadijs’ en ethische aspecten van communicatie over het fiscale systeem
 • een tegenspraak-serie over systematische missers onder de naam: Onverantwoord -  The Floris-verwoord 
 • een inzamelingsactie voor een gedupeerde of een proefproces, een ingezonden brief in NRC namens The Floris
 • een online discussie over een alternatief model dat in Scandinavië wordt gebruikt
 • een online gesprek-serie ‘License to Operate’ over de mate waarin vermogende particulieren en ondernemingen verantwoord omgaan met fiscaliteit en hoe zij dat motiveren in de context van de wet- en regelgeving 
 • een gezamenlijk project met journalisten waarin principiële uitgangspunten in de fiscale architectuur van Nederland in een animatie wordt gezet (bijv. de giftenaftrek, voorkoming dubbele belasting)
 • een Zwartboek ‘Fiscale Framing Geparafraseerd’   
 • een rubriek ‘Beraad voor de Bühne’ en een serie ‘Willekeurige Wetten’ 
 • een debat over Ongelijkheid (met een economische expert-spreker) en toekomst van de bedrijfsopvolgingsregeling, tussen brede groep fiscalisten en lobbyisten     
 • een best practice-lijst met praktische handvatten voor veel voorkomende issues (bijv. 10 Do’s and Don’ts voor start-ups/ beginnende maatschappelijke initiatieven / voor particulieren)
 • een lezing van Kate Raworth gevolgd door een debat over fiscale vormgeving van alternatieve Purpose-ondernemingsstructuren waar belangen van stakeholders in gebalanceerd worden
 • geregeld een online gesprek met een professional over een prangende kwestie 
 • een prikkelend verslag over het debat over (On)afhankelijkheid van fiscale hoogleraren georganiseerd door Vereniging voor Belastingwetenschap tussen allerlei stakeholders in de maatschappij
 • een seminar ‘Effectieve geschiloplossing in fiscale zaken‘ met behulp van mediators van de Belastingdienst
 • een werkgroep ‘ Werkgroep Menselijke Oordeelsvorming en Fiscaliteit: 'AI' zegen of vloek?’
 • een bezoek aan TU Delft, TNO en/of Wageningen University met een discussie over ‘Concurrerend Onderhandelen voor het Publieke Doel’ (overheid en universiteiten dienen scherp te onderhandelen met betrekking tot materiële en immateriële activa, en daarover uit te dragen)
 • een gesprek bij Nieuwsuur over de thema’s die relevant zijn voor aankomende verkiezingen
 • vlogs van fiscale advocaten over recente door hen uitgeprocedeerde zaken
 • een cursus voor fiscalisten om frames van journalisten en lobbyisten te herkennen, pareren en negatieve betrokkenheid te vermijden 
 • het coachen en opleiden van Kamerleden bij prangende fiscale discussies
 • een rubriek “Postgeheim” van (al dan niet geanonimiseerde) belastingplichtigen die uit de school klappen over de afspraken die zij hebben gemaakt met de Belastingdienst, hun ervaringen en de overwegingen om die afspraken te maken