Governance

Stichting The Floris bestaat uit een Bestuur en een Raad van Toezicht. Het Bestuur is benoemd door de Raad van Toezicht (RvT). Het Bestuur is belast met en verantwoordelijk voor het (dagelijks) besturen van de stichting. De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. 

bestuur

drs. Edwin Venema

Hylke van der Meer

prof. dr. Lucas Meijs


raad van toezicht

mr. dr. Ineke Koele

mr. Dick Barmentlo

mr. Frank Herreveld


beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen in hun hoedanigheid van statutair bestuurder van de stichting geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door de bestuurder ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten en door hem verrichte werkzaamheden – een en ander met inachtneming van het bepaalde in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving – zijn toegestaan. Eventuele vergoedingen worden in de jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

 

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging, noch middellijk noch onmiddellijk. De leden van de RvT kunnen recht hebben op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten en kunnen voorts een niet bovenmatig vacatiegeld ontvangen ter zake van hun werkzaamheden voor de stichting. De hoogte van het vacatiegeld is passend bij het karakter van de stichting en in lijn met eventuele voorschriften en subsidievoorwaarden. De eventuele vergoedingen worden in de jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.